Framework Program

12th ALUMINIUM AND NON-FERROUS METALS 2022


Zámecký hotel Hrubá Skála, 18. – 21. 10. 2022

Detailed timetable for the conference with precise timing arrangement of individual contributions and the lectures will be distributed in III. Circular Letter to 10. 10. 2022.

FRAMEWORK PROGRAM OF THE CONFERENCE

Tuesday 18. 10. 2022

13:00 - 15:00
Registration of conference participants
13:00 - 15:00
Lunch
14:00 - 17:00
Opening of the conference – Ph.D. section
15:30 - 16:00
Coffee Break
17:30 - 18:30
Dinner
18:30
Social event - Bowling tournament
PROGRAM SCHEDULE
14:00 – 14:10
Zahájení konference děkanem FSI
Opening of the Conference Štefan Michna, FSI UJEP v Ústí nad Labem
14:10 - 14:20
Mikrostruktura a fázové složení tenkých ochranných vrstev aluminidů titanu připravených metodou samopropagační vysokoteplotní syntézy (SHS) pro Ti-6Al-4V slitinu
Microstructure and Phase Composition of Thin Protective Layers of Titanium Aluminides Prepared by Self-propagating High-temperature Synthesis (SHS) for Ti-6Al-4V Alloy
Teichmanová Anna, VŠCHT v Praze
14:20 – 14:30
Výzkum kompozitních materiálů s polymerní PLA matricí a přírodním plnivem v oblasti aditivní technologie
Research on Composite Materials with Polymer PLA Matrix and Natural Filler in Area of Additive Technology FDM
Jirků Petr, ČZU v Praze
14:30 – 14:40
Analýza vlivu tepelného zpracování a korozního zatížení na mikrostrukturu a mikrotvrdost slitiny Ti6Al4V
Analysis of the Effect of Heat Treatment and Corrosion Load on the Microstructure and Microhardness of the Ti6Al4V Alloy
Horký Roman, FSI UJEP
14:40 – 14:50
Vývoj vysoce jemnozrnných zinkových slitin pomocí mechanického legování
Development of Ultrafine Grained Zinc Alloys by Mechanical Alloying Processes
Nečas David, VŠCHT v Praze
14:50 – 15:00
Vplyv obsahu Fe na koróznu odolnosť sekundárnej AlSi7Mg0,3 zliatiny na odliatky so zvýšeným obsahom Fe
The Influence of Fe Content on Corrosion Resistance of secondary AlSi7Mg0.3 Cast Alloy with Increased Fe-content
Šurdová Zuzana, Žilinská univerzita v Žiline
15:00 – 15:10
Levné hořčíkové slitiny s vysokou odolností proti vznícení
Low-cost Magnesium Alloys with High Resistance to Ignition
Hosová Klára, VŠCHT v Praze
15:10 – 15:20
Vliv materiálu licí formy na mikrostrukturu v Al-Si slitinách
The Effect of Casting Mold Material on Microstructure of Al-Si Alloys
Vlach Tomáš, FSI UJEP
15:20 – 15:30
Hodnotenie vplyvu procesných parametrov na mechanické vlastnosti odliatkov při vysokotlakom liatí
Evaluation of the Influence of Process Parameters on the Mechanical Properties of High Pressure Castings
Vargová Monika, TU ve Zvolene
15:30 – 16:00
COFFEE BREAK
16:00 – 16:10
Výzkum hybridních sendvičových konstrukcí vystavených cyklickému namáhání
Research of Hybrid Sandwich Structures Exposed to Cyclic Loading
Božák Tomáš, ČZU v Praze
16:10 – 16:20
Výzkum hybridních sendvičových konstrukcí vystavených cyklickému namáhání
Research of Hybrid Sandwich Structures Exposed to Cyclic Loading
Kollová Alexandra, Technická univerzita v Košiciach
16:20 – 16:30
Vplyv vyššieho obsahu železa a prídavku mangánu na koróznu odolnosť sekundárnej hliníkovej zliatiny AlSi7Mg0,6
Effect of Higher Iron Content and Manganese Addition on the Corrosion Re-sistance of AlSi7Mg0,6 Secondary Alloy
Mikolajčík Martin, Žilinská univerzita v Žiline
16:30 – 16:40
Mikrostruktura a vlastnosti modelového metastabilního kompozitu s kovovou matricí Cu-Ag připraveného metodou slinování v plazmatu
Microstructure and Properties of the Model Metastable Metal Matrix Composite Cu-Ag Obtained by Spark Plasma Sintering
Strakošová Angelina, VŠCHT v Praze
16:40 – 17:00
Ukončení prvního bloku konference – doktorandská sekce
Closing of the First Block of the Conference – PhD Session
17:30 – 18:30
Večeře
Dinner
18:30
Společenská akce Bowling (soutěž týmů)
Social event Bowling (team competition)
FRAMEWORK PROGRAM OF THE CONFERENCE

Wednesday 19. 10. 2022

08:00 – 10:00
Registration of conference participants
08:50 – 09:00
Start of the professional part of the conference
08:40 – 10:00
1stblock of konference
10:00 – 10:30
Coffee Break
10:30 – 11:50
2stblock of konference
12:00 – 13:00
Lunch
13:30 – 15:00
Walking trip to Valdštejn Castle
15:00 – 16:00
Tour of Valdštejn Castle
18:30
Dinner
PROGRAM SCHEDULE
08:50 - 09:00
Zahájení odborné části konference děkanem FSI
Initiation of the Professional Part of the Conference Dean of FME Štefan Michna, FSI UJEP v Ústí nad Labem
09:00 - 09:20
Difuze mědi v roztavené cínové matric
Determination of Copper Diffusion in Molten Tin Matrix Michalcová Alena, VŠCHT v Praze
09:20 - 09:40
Precipitace v tenkých fóliích ze slitiny Al-Cu-Li-Mg studovaná pomocí in-situ elektronové mikroskopie
Microstructure and Phase Composition of Thin Protective Layers of Titanium Aluminides Prepared by Precipitation in Thin Al-Cu-Li-Mg Foils Studied by in-situ Electron Microscopy
Cieslar Miroslav, Univerzita Karlova
09:40 – 10:00
Mikroskop na míru
Custom made microscope
Dám Karel, EVIDENT Europe GmbH – odštěpný závod
10:00 – 10:30
COFFEE BREAK
10:30 – 10:50
Vysokoteplotní oxidace palivového pokrytí typu ATF: Chemické změny a změny lokálních mechanických vlastností pomocí metod WDS a nanoindentace
ATF Claddings after High-temperature Steam Oxidation: WDS and Nanoindentation Studies to Characterize In-depth Material Changes
Klaisnerová Jitka, Centrum výzkumu Řež
10:50 – 11:10
Litá a rychle ztuhlá hliníková slitina s přídavkem hlubokomořských konkrecí
Cast and Rapidly Solidified Aluminium Alloy with the Addition of Deep-sea Nodules
Novák Pavel, VŠCHT v Praze
11:10 – 11:30
Deformace za studena v technologii výroby a v aplikacích vytvrzovatelných slitin hliníku
Cold Deformation in the Production Technology and Applications of Age Hardenable Aluminium Alloys
Očenášek Vladivoj, SVÚM a.s.
11:30 – 11:50
Metalografická příprava vzorků z hliníku
Metallographic Preparation of Aluminum Samples
Čvanda Petr, Metalco Testing s.r.o.
12:00 – 13:00
Oběd Lunch
13:30 – 15:00
Společenská akce – pěší výlet na hrad Valdštějn
Social event – walking trip to Valdštějn Castle
15:00 – 16:00
Prohlídka hradu Valdštejn
Tour of the Valdštejn Castle
18:30
Večeře
Dinner
FRAMEWORK PROGRAM OF THE CONFERENCE

Thursday 20. 10. 2022

08:30 – 10:10
3stblock of konference
10:10 – 10:30
Coffee Break
10:30 – 12:30
4stblock of konference
12:30 – 13:30
Lunch
13:30 – 14:50
5stblock of konference
14:50 – 15:10
Coffee Break
15:10 – 16:50
6stblock of konference
16:50 – 17:00
Conclusion of the second day of the conference - closing
17:00 – 18:00
Meeting of the editorial board of MT and ST magazines
19:00
Social evening
PROGRAM SCHEDULE
08:30 - 08:50
Projekt NANOTECH - mikro a nanokompozitní povlaky
NANOTECH Project - Micro and Nanocomposite Coatings Michna Štefan, FSI UJEP
08:50 – 9:10
Ovlivňování krystalizace primárního křemíku v nadeutektických slitinách hliníku litých pod tlakem
Influencing the Crystallization of Primary Silicon in Hypereutectic Aluminium Alloys Cast by High- pressure Die-casting
Briksí-Stunová Barbora, ČVUT v Praze
09:10 – 09:30
Hodnotenie vybraných technologických parametrov pre selektívne laserovo spekaný kovový prášok AlSi10Mg
TEvaluation of Selected Technological Parameters for Selective Laser Melting of AlSi10Mg Metal Powder
Bradáč Josef, Žilinská univerzita v Žiline
09:30 – 09:50
Hodnocení vlivu nýtovací síly na kvalitu nýtovaného spoje materiálu EN AW-6016
Evaluation of Riveting Force Influence on the Quality of Riveted Joint of Aluminium Alloy EN AW – 6016
Medvecká Denisa, Škoda Auto Vysoká škola
09:50 – 10:10
Hliníkový obal není odpad
Aluminum Packaging is not Scrap
Hrabě Petr, ČZU v Praze
10:10 – 10:30
COFFEE BREAK
10:30 – 10:50
Imobilizace částic a nanočástic na povrchy substrátů pro různé aplikace
Immobilization of Particles and Nanoparticles on Substrate Surfaces for Different Applications
Kolská Zdeňka, PřF UJEP
10:50 – 11:10
Nanostrukturní fotokatalyzátory na bázi lyofilizovaných TiO2 prekurzorů
Nanostructured Photocatalysts Based on Lyophilized TiO2 Precursors
Mamoň Filip, FSI UJEP, Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
11:10 – 11:30
Kovové struktury pro využítí CO2, H2O, N2 a Slunce
Metal Structures for Using CO2, H2O, N2 and the Sun
Švorčík Václav, FSI UJEP, VŠCHT v Praze
11:30 – 11:50
Heterostrukturované nanočástice práškového Ag-1DTiO2 pro fotokatalytickou výrobu vodíku
Heterostructured Nanoscale Ag-1DTiO2 Powders for Photocatalytic Hydrogen Productio
Mareš Jakub, FSI UJEP, Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
11:50 – 12:10
Analýza implantace druhého materiálu do povrchové vrstvy kovové matrice
Implantation Analysis of the Second Material into the Metal Matrix Surface Layer
Novotný Jan, FSI UJEP
12:10 – 12:30
Nové trendy ve spektrometrii
New Trends in Spectrometry
Ševčík Pavel, BAS Rudice spol. s r. o.
12:30 – 13:30
Oběd Lunch
13:30 – 13:50
Digitální mikroskop VHX-7000N a analýza prvků pomocí technologie LIBS
Digital Microscope VHX-7000N and Element Analysis by LIBS Technology
Vaněček Jiří, KEYENCE INTERNATIONAL (Belgium) NV/SA
13:50 – 14:10
Vlastnosti slitin MgCaZr
Properties of MgCaZr Alloys
Šerák Jan, VŠCHT v Praze
14:10 – 14:30
Microstructure and mechanical properties AlSi7Mg alloy with Sr, Al and AlSi7Mg
Mikrostruktura a mechanické vlastnosti slitiny AlSi7Mg se Sr, Al a AlSi7Mg
Lipiński Tomasz, Uniwersity of Warmia and Mazury in Olsztyn
14:30 – 14:50
Novinky v ultrazvukové defektoskopii firmy Evident
News in Ultrasound Defectoscopy from Evident
Milan Petřík, EVIDENT Europe GmbH – odštěpný závod
14:50 – 15:10
COFFEE BREAK
15:10 – 15:30
Prozkoumejte novou vrstvu informací pomocí selektivních kontrastních metod BSE TESCAN CLARA Field-Free UHR-SEM
Explore New Layer of Information with Selective BSE Contrast Methods of TESCAN’s CLARA Field-Free UHR-SEM
Tesařová Hana, TESCAN ORSAY HOLDING, a.s.
15:30 – 15:50
Mikroskopická analýza morfologie povrchu vícevrstvých struktur typu hliníková slitina - pryž po řezání vodním paprskem
Microscopic Analysis of the Surface Morphology of Multilayer Structures of the Aluminum Alloy - Rubber Type after Water Jet Cutting
Józwik Jerzy, Lublin University of Technology
15:50 – 16:10
Zkoumání geometrických vlastností vícevrstvého povrchu a fyzikálních jevů při řezání vodním paprskem za proměnlivých řezných podmínek
Examination of the Geometric Features of a Multilayer Surface and Physical Phenomena During Water Jet Cutting in Variable Cutting Conditions
Leleń Michał, Lublin University of Technology
16:10 – 16:30
Možnosti mechnických zkoušek a analýzy SEM v oblasti materiálové výzkumu polymerních materiálů
Possibilities of mechanical tests and SEM analysis in area of material research on polymeric materials
Müller Miroslav, ČZU v Praze
16:30 – 16:50
Výzkum mechanických vlastností slitiny hliníku Amag 6000 při podmínkách rovinné napjatosti
Research of Mechanical Properties of the Aluminium Alloy Amag 6000 Under the Plane Stress State Conditions
Koreček David, TU v Liberci
16:50 – 17:00
Uzavření konference
The Closing of the Conference
17:00 – 18:00
Redakční rada časopisů Strojírenská technologie a Manufacturing Technology
Editorial Board of Journals Manufacturing Technology CZ/AN Version
19:00 – 01:00
Společenský večer s rautem spojený s předáním cen za „Nejlepší Ph.D. prezentaci“ a vyhlášením výsledků fotosoutěže
Social evening with banquet associated with awarding prizes for "Best Ph.D. presentation "and announcing the results of the photo competition

During the first and second day will also run a competition for "The most beautiful colour and black and white photograph of the non-ferrous metal structure"

Competition "The most beautiful colour and black and white material structure"


Competition will be held in two categories namely in the field of colour photography and in the field of black and white photography. Each participant may submit max. 3 colour and 3 black and white photographs of material structure (it is possible to participate in only one of these categories). Photos can be in size max. A4. Each photograph is then needed to describe: zoom, 1 - 2 sentence description of the structure, method of etching and observation.

Photos will be posted during the first day of the conference and will be evaluated by the Competition Commission and the participants (Vox Populi). The winners will be awarded with prizes. Awards will be presented at the social evening of the conference. Photo images should be sent no later than 3. 10. 2022 to the contact address.

It is also possible to bring the photo in advance, by prior arrangement and sending the necessary information in advance, by e-mail, to the conference venue. The photo must be handed over on the first day of the conference no later than the next morning to be posted and can be judged fairly.