Program

5. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MIKROSKOPIE A NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ


LUHAČOVICE, 23. až 26. 10. 2018

Podrobný časový harmonogram konference s přesným časovým uspořádáním jednotlivých příspěvků a přednášek bude rozeslán ve III. cirkuláři do 5. 10. 2018.

úterý 23. 10. 2017

14:00 – 14:10
Zahájení konference děkanem FSI
Opening of the Conference Štefan Michna, FSI UJEP v Ústí nad Labem
14:10 - 14:20
Koroze slitiny AlSi9Cu3Fe zpracované 3D tiskem
Corrosion of 3D-printed AlSi9Cu3Fe Alloy
Michaela Fousová, VŠCHT v Praze
14:20 – 14:30
Mikrostruktura slitiny TiAl15Si15 připravené práškovou metalurgií
Microstructure of the TiAl15Si15 Alloy Prepared by Powder Metallurgy
Anna Knaislová, VŠCHT v Praze
14:30 – 14:40
Využití elektronové mikroskopie pro analýzu WC-Co prášku před a po zpracování technologií SLM
Use of Electron Microscopy for Analysis of WC-Co Powder before and after Their Processing by SLM Technology
David Bricín, ZČU v Plzni
14:40 – 14:50
Studium tepelné stability hliníkových slitin pomocí in-situ elektronové mikroskopie
Study of Thermal Stability of Aluminium Alloys using In-Situ of Electron Microscopy
Rostislav Králík, Univerzita Karlova
15:00 – 15:10
Zkoušky kalibrace přístroje na měření kruhovitosti
A Roundness Machine Measuring Probe Calibration
Jiří Vít, FSI UJEP v Ústí nad Labem
15:10 – 15:20
Vliv bainitických frakcí na zlepšení mechanických vlastností na kalené a popuštěné oceli s vysokým obsahem křemíku
Influence of Bainite Fraction on Improving Mechanical Properties of Quenched and Tem-pered High Silicon Steel
Kateřina Opatová, ZČU v Plzni
15:20 – 15:30
Legování slitin Fe-Al-Si niklem a titanem
Alloying of Alloys Fe-Al-Si with Nickel and Titanium
Kateřina Nová, VŠCHT v Praze
15:30 – 15:40
Analýza poškozeného svařence z Hadfieldovy oceli
Analysis of Damaged Weld of Hadfield Steel
Vojtěch Průcha, ZČU v Plzni
15:40 – 15:50
Vlastnosti hořčíkové slitiny WE43 vyrobené metodou 3D tisku
Properties of WE43 Magnesium Alloy Manufactured by 3D Printing Method
Patrícia Krištofová, VŠCHT v Praze
15:50 – 16:00
Mikrostruktura AlMgScZr slitiny po intenzivní plastické deformaci omezeným lisováním drážkovanou matricí
The Microstructure of AlMgScZr Alloy after Intensive Plastic Deformation by Limited Pressing with Slotted Matrix
Lucia Bajtošová, Univerzita Karlova
16:00 – 16:30
Coffee Break
16:30 – 16:40
Vliv tepelného zpracování na vlastnosti slitiny NiTi46
The Effect of Heat Treatment on NiTi46 Alloy Properties
Zdeněk Kačenka, VŠCHT v Praze
16:40 – 16:50
Fraktografická analýza slitiny Al-Si modifikované stronciem
Fractographic Analysis of Strontium-Modified Al-Si Alloy
Iryna Hren, FSI UJEP v Ústí nad Labem
16:50 – 17:00
Porovnání ultrazvukových a rentgenových zkoušek tupého svaru
Comparison of Ultrasonic and X-ray Testing of Butt Weld
Štěpán Ježek, ČVUT v Praze
17:00 – 17:10
Metody eliminace Fe v Al-Si slitinách
Methods for Elimination of the Fe in Al-Si Alloys
Lubomír Hodinář, FSI UJEP v Ústí nad Labem
17:10 – 17:20
Mikrostruktura slitin AlCrFeSi připravených vysokotlakým plazmovým spékáním
Microstructure of AlCrFeSi alloys prepared by High-Pressure Spark Plasma Sintering
Anna Knaislová, VŠCHT v Praze
17:20 – 17:30
Analýza základního materiálu a tvrdé chrómované vrstvy v nezatíženém stavu
Analysis of the Base Material and Hard Chrome Plated Layer in an Unloaded State
Martin Marek, FSI UJEP v Ústí nad Labem
17:30 – 17:40
Vliv přídavku chromu a tepelného zpracování na fázové složení slitiny FeAlSi
The effect of chromium addition and heat treatment on phase composition of cast FeAlSi alloys
Vojtěch Keller, TUL
17:40 – 17:50
Vliv tepelného zatěžování na kompozitní povlak na bázi PTFE
Influence of Thermal Loading on the PTFE based Composite Coating
Irena Lysoňková, FSI UJEP v Ústí nad Labem
17:50 – 18:00
Hořčíkový kompozitní materiál se spojitou výztuží MgF2 připravený práškovou metalurgií
Magnesium Composite Material with a Continuous Reinforcement of MgF2 Prepared by Powder Metallurgy
Drahomír Dvorský, VŠCHT v Praze
18:00 – 18:10
Mechanická odolnost hydroforbních anorganicko-organických nanovrstev s antifoulingovým efektem
Mechanical Resistance of Hydrophobic Inorganic-organic Nanolayers with Antifouling Effect
Vojtěch Miller, TUL
18:10 – 18:20
Popis vzniku fází v systému Ni-Al
Description of Phase in Ni-Al Systém
Andrea Školáková, VŠCHT v Praze
18:20 – 18:30
Vliv různých modifikátorů na řeznou teplotu při obrábění slitiny AlSi7Mg0,3
The Effect of Different Modifiers on Cutting Temperature in Turning of AlSi7Mg0.3 Alloy
Michal Martinovský, FSI UJEP v Ústí nad Labem
18:30
Ukončení prvního bloku konference – doktorandská sekce
Closing of the First Block of the Conference – PhD Session

středa 24. 10. 2017

08:30 - 08:40
Zahájení odborné části konference děkanem FSI
Initiation of the Professional Part of the Conference Dean of FME
Štefan Michna, FSI UJEP v Ústí nad Labem
08:40 - 09:00
100 let mikroskopie
100 Years of Microscopy
Štefan Michna, FSI UJEP v Ústí nad Labem
09:00 - 09:20
Vyhodnocení mechanických vlastností kompozitních geopolymerových bloků zesílených čedičovými vlákny
Evaluation of Mechanical Properties of Composite Geopolymer Blocks Reinforced with Basalt Fibres
Petr Louda, TUL
09:20 - 09:40
Vliv integrity povrchu po soustružení na následnou plasmovou nitridaci a emisi Barkhausenova šumu
Influence of Surface Integrity after Turning on the Consecutive Plasma Nitridation and Barkhausen Noise Emission
Anna Mičietová, Žilinská univerzita v Žiline
09:40 – 10:00
Výzkum aplikace technologie Water Jet na obrábění biologicky vyztužených kompozitních polymerních materiálů
Research on Application of Technology Using Water Jet on Machining of Polymeric Composite Biological-Reinforced Materials
Miroslav Müller, ČZU v Praze
10:00 – 10:20
Mikrostruktura pokročilých nástrojových ocelí vyrobených práškovou metalurgií
The Microstructure of Advanced Tool Steels Produced by Powder Metallurgy
Dalibor Vojtěch, VŠCHT v Praze
10:20 – 10:40
Rezistometrie a hliníkové slitiny
Resistometry and Aluminium Alloys
Miroslav Cieslar, Univerzita Karlova
10:40 – 11:00
Korelativní pracovní postupy s rentgenovými, elektronovými a iontovými paprsky
Correlative Workflows with X-rays, Electron and Ion Beams
Herbert Pavlíček, Carl Zeiss spol. s r.o.
11:00 – 11:30
Coffee Break
11:30 – 11:45
Příprava vzorku bez Ga a snížená amorface s plazmovým FIB Xe
Ga-free Sample Preparation and Reduced Amorphization with Xe Plasma FIB
Oleksii Kaplenko, Thermo Fisher Scientific
11:45 – 12:05
Vliv opotřebení nástroje na stav povrchu po soustružení nerezových ocelí
Influence of Tool Wear on Surface State after Turning Stainless Steels
Miroslav Neslušan, Žilinská univerzita v Žiline
12:05 – 12:25
Hodnotenie mikroštruktúry tvrdého zinku vznikajúceho pri žiarovom zinkovaní
Evaluation of the Microstructure of Hard Zinc Formed during Galvanizing
Jarmila Trpčevská, Technická univerzita v Košiciach
12:25 – 12:40
Analýza intermetalických fází v lité struktuře slitiny AA 6050
Analysis of Intermetallic Phases in Cast Structure of the AA 6050 alloy
Matúš Bajcura, Constellium Extrusions Děčín s.r.o.
12:40 – 13:00
Zliatiny typu Al-Si legované Mo a Zr
Al-Si Type Alloys Alloyed with Mo and Zr
Dana Bolibruchová, Žilinská univerzita v Žiline
13:00 – 13:15
Bezkontaktní 3D analýza povrchů se subnanometrovým rozlišením Sensofar
Non-contact 3D surface analysis with sub-nanometer resolution Sensofar
Jan Matěásko, JD Dvořák, s.r.o.
13:15
Ukončení druhého bloku konference
Closing of the Second Block of the Conference
13:30 – 14:30
Oběd
Lunch
14:30
Odjezd na společenskou akci – Prohlídka Vizovického zámku a exkurze Destillery Land Rudolf Jelínek
Departure to a social event - Tour of the Vizovice Chateau and excursion of the Destillery Land Rudolf Jelínek
15:00 – 16:30
Prohlídka Vizovického zámku, prohlídka sklepení a krypty, Zámecká čokoládovna Vizovice
Vizovice castle tour, dungeons and crypts, Castle Vizovice chocolate factory
17:30 – 19:00
Exkurze do Destillery Land Rudolf Jelínek Vizovice s ochutnávkou
Excursion to the Destillery Land Rudolf Jelínek Vizovice with a tasting
19:30
Večeře

čtvrtek 25. 10. 2017

08:30 - 08:50
Periodické struktury na polymeru pro senzory
Periodic Structures on Polymer for Sensors
Václav Svorčík, VŠCHT v Praze
08:50 – 09:10
Hodnocení kvality povlaku a jeho vlivu na životnost sečného nástroje
Quality Evaluation of the Coating and Influence on the Chopping Tool Lifetime
Daniela Kalincová, Technická univerzita vo Zvolene
09:10 – 09:30
Monitorování opotřebení nákladních vozů
Monitoring of the Trucks Wear
Vladimír Hönig, ČZU v Praze
09:30 – 09:50
Neexperimentální (a tedy nedestruktivní) metody stanovení fyzikálně-chemických vlastností látek
Non-experimental (and therefore Non-Destructive) Methods of Determination of Physico-Chemical Properties of Substances
Zdeňka Kolská, PřF UJEP
09:50 – 10:00
Využití laboratorních metod pro zjišťování výkonnosti produktů na zjemňování zrna a její aplikace ve výrobním procesu polokontinuálně odlévaných odlitků Al slitin pro tváření
The Use of Laboratory Methods for Detecting of the Products Performance for Grain Refinement and its Application in the Production Process of Semi-continuous Casting of Aluminum Alloys Cast for Forming
Radek Borusík, Constellium Extrusions Děčín s.r.o.
10:00 – 10:30
Coffee Break
10:30 – 10:50
Vliv velikosti částic na hladkost povrchu u Bio-briket vyrobených ze zemědělských reziduí
Effect of Particle Size on Surface Smoothness of Bio-Briquettes Produced from Agricultural Residues
Gürkan Gürdil, Ondokuz Mayis University
10:50 – 11:10
Aplikace měření elektrické vodivosti v materiálovém výzkumu a řešení technologických problémů
Application of Electric Conductivity Measurements in Material Research and Solution of Technological Problems
Vladivoj Očenášek, SVÚM a.s.
11:10 – 11:25
Nové možnosti měření v 3D mikroskopii
New Possibilities of Measurement in 3D Microscopy
Karel Jiříkovský, Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
11:25 – 11:40
Neutrony ozářené vnitřní prostory reaktoru: Metodika aplikace pro preparované vzorky a zkoumání ozáření pomocí elektronové mikroskopie
Neutron-irradiated reactor internals: An applied methodology for specimen preparation and post-irradiation examination by electron microscopy methods
Petra Bublíková, Centrum výzkumu Řež s.r.o.
11:40 – 12:00
Specifika opotřebení olejů dvoupalivových systémů
Specifications of Oils Wear in Dual-fuel Systems
Vladimír Hönig, ČZU v Praze
12:00 – 12:15
Destruktivní a nedestruktivní hodnocení tloušťky oxidických vrstev trubek přehříváků
Destructive and Nondestructive Evaluation of the Oxidic Layers Thickness of Superheater Tubes
Jana Veselá, Centrum výzkumu Řež s.r.o.
12:15 – 12:30
Nové trendy ve spektrometrii
New Trends in Spectrometry
Pavel Ševčík, BAS Rudice spol. s r.o.
12:30 – 13:30
Oběd
Lunch
13:30 – 13:45
NDT kontrola lepených spojů
NDT Inspection of Bonded Joints
Milan Petřík, Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
13:45 – 14:00
Vliv vysokoteplotního zatížení na tvorbu ortorombické Ni3Nb DOa δ - fáze a jeho účinek na únavovou životnost u slitiny 718
The High-Temperature Loading Influence on Orthorhombic Ni3Nb DOa δ - Phase Formation and its Affect on Fatigue Lifetime in Alloy 718
Juraj Belan, Žilinská univerzita v Žiline
14:00 – 14:15
Vliv předúprav rychle ztuhlých pásků na strukturu kompaktních slitin AlFeMn připravených práškovou metalurgií
Influence of Pre-treatment of Rapid Solidified Belts on the Structure of Compact AlFeMn Alloys Prepared by Powder Metallurgy
Alena Michalcová, VŠCHT v Praze
14:15 – 14:30
Problematika modifikace siluminů, nejen konvenčními činidly
Problematics of Silumin Modification, not only with Conventional Agents

Milan Luňák, Beneš a Lát a.s.
14:30 – 14:45
Studium vlivu mechanického a tepelného zatížení na krystalovou strukturu trubek tažených za studena
The Study of the Effect of Mechanical and Heat Treatment on the Crystal Texture of Cold Drawn Seamless Tubes
Pavel Kejzlar, TUL
14:45 – 15:00
Studium metastabilního eutektika Zn-MgZn2 ve slitinách ZnMg0,8Ca/Sr0,2
The Study of Metastable Eutectic Zn-MgZn2 in Alloys ZnMg0.8Ca/Sr0.2
Jaroslav Čapek, Fyzikální ústav AV ČR
15:00 – 15:15
Možnosti získávání vstupních dat pro numerickou simulaci výkresového procesu pomocí bezkontaktního optického systému a termokamery
Input Data Acquisition Possibilities for Numerical Simulation of Drawing Process by means of the Contact-less Optical System and Thermo-camera
Jiří Sobotka, TUL
15:15 – 15:30
Tepelná degradace vlastností hasičských zásahových žebříků ze slitiny AA6063
Thermal Degradation of the Fire Emergency Ladders Properties of AA6063 Alloy
Filip Průša, VŠCHT v Praze
15:30 – 16:00
Coffee Break
16:00 – 16:10
Analýza zmien mikroštruktúry zliatiny AlSi9Cu3 spôsobené viacnásobným pretavovaním
Analysis of the Changes in the AlSi9Cu3 Alloy Microstructure Caused by Multiple Remelting
Marek Matejka, Žilinská univerzita v Žiline
16:10 – 16:25
Možnosti využití NDT pro kontrolu tepelného zpracování
Possibilities of NDT for Control of Heat Treatment
Petr Beneš, ZČU v Plzni
16:25 – 16:40
Vliv obsahu železa na tvorbu Al5FeSi a porozitu v Al-Si-Mg podeutektických slitinách
Effect of Iron Content on the Formation of Al5FeSi and Porosity in Al–Si-Mg Hypoeutectic Cast Alloys
Lenka Kuchariková, Žilinská univerzita v Žiline
16:40 – 16:55
Mikrostruktura a vlastnosti oběžných mincí První Československé republiky (na oslavu 100. výročí založení Československa)
Microstructure and Properties of Circulation Coins of The First Czechoslovak Republic (to Celebrate the 100th Anniversary the Founding of Czechoslovakia)
Jan Šerák, VŠCHT v Praze
16:55 - 17:10
Korelace degradace betonu a nelineární ultrazvukové odezvy
Correlation of Degradation Concrete and Nonlinear Ultrasound Responses
Jan Patera, Centrum výzkumu Řež s.r.o.
17:10 – 17:20
Analýza vodíkové křehkosti pomocí rentgenové difrakce
Hydrogen Brittleness Analysis by X-ray diffraction
Lukáš Zuzánek, TUL
17:20 – 17:30
Určení vlivu zatěžovací síly na kmitání a pružnost pro titanovou slitinu pomocí numerické simulace
Determination the Influence of Load-rate on Strain and Spring-back Magnitude for Titanium Alloy by means of Numerical Simulation
David Koreček, TUL
17:30 – 17:45
Obnova funkčných plôch nástrojov využitím technológie navárania
Restoration of Functional Surfaces of Tools by Using Welding Technology
Miroslava Ťavodová, Technická univerzita vo Zvolene
17:45 – 18:00
Uzavření konference
The Closing of the Conference
16:00 – 17:00
Redakční rada časopisů Strojírenská technologie a Manufacturing Technology
Editorial Board of Journals Manufacturing Technology CZ/AN version
19:00 – 01:00
Společenský večer s rautem spojený s předáním cen za „Nejlepší Ph.D. prezentaci“ a vyhlášením výsledků fotosoutěže
Social evening with banquet associated with awarding prizes for "Best Ph.D. presentation "and announcing the results of the photo competition

Během prvního a druhého dne bude také probíhat soutěž
„O nejhezčí fotografii struktury materiálu“

Soutěž „O nejhezčí fotografii struktury materiálu“


Soutěže se mohou zúčastnit všichni účastníci konference, kteří vystaví barevné nebo černobílé fotografie struktur materiálů. Každý účastník soutěže může přihlásit maximálně 6 fotografií. Fotografie mohou být do velikosti max. A4. Každou fotografii je potřeba popsat následně: zvětšení, 1 – 2 věty popis struktury, způsob leptání a pozorování, název fotografie.

Fotografie budou vyvěšeny během prvního dne konference a budou hodnoceny komisí soutěže a účastníky konference (VOX POPULI). Vítězové soutěže budou odměněni věcnými cenami. Ceny budou předány na společenském večeru konference. Fotografie zasílejte nejpozději do 8. 10. 2018 na kontaktní adresu.

Fotografie je také možné přivézt, po předchozí domluvě a zaslání potřebných informací předem e-mailem, na místo konference. Fotografie je pak třeba odevzdat první den konference maximálně druhý den ráno, aby byly vyvěšeny a mohly být spravedlivě hodnoceny.

Předběžný souhrn přednášek

Matúš Bajcura Constellium Extrusions Děčín s.r.o.
Analýza intermetalických fází v lité struktuře slitiny AA 6050
Lucia Bajtošová Univerzita Karlova
Mikrostruktura AlMgScZr slitiny po intenzivní plastické deformaci omezeným lisováním drážkovanou matricí
Juraj Belan Žilinská univerzita v Žiline
The High-Temperature Loading Influence on Orthorhombic Ni3Nb DOa δ - Phase Formation and its Affect on Fatigue Lifetime in Alloy 718
Petr Beneš Západočeská univerzita v Plzni
Možnosti využití NDT pro kontrolu tepelného zpracování
Dana Bolibruchová Žilinská univerzita v Žiline
Zliatiny typu Al-Si legované Mo a Zr
Radek Borusík Constellium Extrusions Děčín s.r.o.
Využití laboratorních metod pro zjišťování výkonnosti produktů na zjemňování zrna a její aplikace ve výrobním procesu polokontinualně odlévaných odlitků Al slitin pro tváření
Bricín David Západočeská univerzita v Plzni
Use of Electron Microscopy for Analysis of WC-Co Powder Mixtures Before and after their Processing by SLM Technology
Petra Bublíková Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Neutron Irradiated Reactor Internals: An Applied Methodology for Specimen Preparation and Post Irradiation Examination by Electron Microscopy Methods
Miroslav Cieslar Univerzita Karlova
Rezistometrie a hliníkové slitiny
Jaroslav Čapek Fyzikální ústav AV ČR
Studium metastabilního eutektika Zn-MgZn2 ve slitinách ZnMg0,8Ca/Sr0,2
Drahomír Dvorský Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Hořčíkový kompozitní materiál se spojitou výztuží MgF2 připravený práškovou metalurgií
Michaela Fousová Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Corrosion of 3D-printed AlSi9Cu3Fe Alloy
Gürkan Gürdil Ondokuz Mayis University
Effect of Particle Size on Surface Smoothness of Bio-Briquettes Produced from Agricultural Residues
Iryna Hren Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Fractographic Analysis of Strontium - Modified Al-Si Alloys
Martina Hřibová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vliv mikrovlného pole na fázovou transformaci II - I isotaktického polybutenu -1
Štěpán Ježek ČVUT v Praze
Comparison of Ultrasonic and X-ray Testing of Butt Weld
Karel Jiříkovský Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Nové možnosti měření v 3D mikroskopii
Zdeněk Kačenka Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vliv tepelného zpracování na vlastnosti slitiny NiTi46
Daniela Kalincová Technická univerzita vo Zvolene
Quality Evaluation of the Coating and Influence on the Chopping Tool Lifetime
Pavel Kejzlar Technická univerzita v Liberci
The Study of the Effect of Mechanical and Heat Treatment on the Crystal Texture of Cold Drawn Seamless Tubes
Vojtěch Keller Technická univerzita v Liberci
The Effect of Chromium Addition and Heat Treatment on Phase Composition of Cast Fealsi Alloys
Anna Knaislová Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Mikrostruktura slitiny TiAl15Si15 připravené práškovou metalurgií
Zdeňka Kolská Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Neexperimentální (a tedy nedestruktivní) metody stanovení fyzikálně-chemických vlastností látek
David Koreček Technická univerzita v Liberci
Determination the Influence of Load-rate on Strain and Spring-back Magnitude for Titanium Alloy by means of Numerical Simulation
Rostislav Králík Univerzita Karlova
Studium tepelné stability hliníkových slitin pomocí in-situ elektronové mikroskopie
Patrícia Krištofová Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vlastnosti hořčíkové slitiny WE43 vyrobené metodou 3D tisku
Vojtěch Kučera Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fázové složení a mikrostruktura za tepla tvářené oceli se zinkovým povlakem připravené metodou přímého lisování
Lenka Kuchariková Žilinská univerzita v Žiline
Effect of Iron Content on the Formation of Al5FeSi and Porosity in Al–Si-Mg Hypoeutectic Cast Alloys
Petr Louda Technická univerzita v Liberci
Evaluation of Mechanical Properties of Composite Geopolymer Blocks Reinforced with Basalt Fibres
Milan Luňák Beneš a Lát a.s.
Problematika modifikace siluminů, nejen konvenčními činidly
Irena Lysoňková Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Vliv tepelného zatěžování na kompozitní povlak na bázi PTFE
Marek Matějka Žilinská univerzita v Žiline
Analýza zmien mikroštruktúry zliatiny AlSi9Cu3 spôsobené viacnásobným pretavovaním
Anna Mičietová Žilinská univerzita v Žiline
Influence of Surface Integrity after Turning on the Consecutive Plasma Nitridation and Barkhausen Noise Emission
Alena Michalcová Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vliv předúprav rychle ztuhlých pásků na strukturu kompaktních slitin AlFeMn připravených práškovoou metalurgií
Vojtěch Miller Technická univerzita v Liberci
Mechanical Resistance of Hydrophobic Inorganic-Organic Nanolayers with Antifouling Effect
Miroslav Müller Česká zemědělská univerzita v Praze
Research on Application of Technology Using Water Jet on Machining of Polymeric Composite Biological-Reinforced Materials
Miroslav Neslušan Žilinská univerzita v Žiline
Influence of Tool Wear on Surface State after Turning Stainless Steels
Kateřina Nová Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Legování slitin Fe-Al-Si niklem a titanem
Vladivoj Očenášek SVÚM a.s
Application of Electric Conductivity Measurements in Material Research and Solution of Technological Problems
Kateřina Opatová Západočeská univerzita v Plzni
Influence of Bainite Fraction on Improving Mechanical Properties of Quenched and Tem-pered High Silicon Steel
Jan Patera Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Korelace degradace betonu a nelineární ultrazvukové odezvy
Herbert Pavlíček Carl Zeiss spol. s r.o.
Correlative Workflows with X-rays, Electron and Ion Beams
Milan Petřík Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
NDT kontrola lepených spojů
Vojtěch Průcha Západočeská univerzita v Plzni
Analýza poškozeného svařence z Hadfieldovy oceli
Ivan Skalický Constellium Extrusions Děčín s.r.o.
Vliv míchání taveniny při lití Al čepů na strukturu materiálu
Jaroslava Svobodová Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Degradační struktury ocelí aplikované v energetice
Jan Šerák Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Mikrostruktura a vlastnosti oběžných mincí První Československé republiky (na oslavu 100. výročí založení Československa)
Pavel Ševčík BAS Rudice spol. s r.o.
Nové trendy ve spektrometrii
Andrea Školáková Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Popis vzniku fází v systému Ni-Al
Václav Švorčík Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Periodické struktury na polymeru pro senzory
Jarmila Trpčevská Technická univerzita v Košiciach
Hodnotenie mikroštruktúry tvrdého zinku vznikajúceho pri žiarovom zinkovaní
Miroslava Ťavodová Technická univerzita vo Zvolene
Use of Weld Overlaying Technology to Restore Functional Surfaces of Chopping Knives
Jana Veselá Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Destruktivní a nedestruktivní hodnocení tloušťky oxidických vrstev trubek přehříváků
Dalibor Vojtěch Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Mikrostruktura pokročilých nástrojových ocelí vyrobených práškovou metalurgií
Lukáš Zuzánek Technická univerzita v Liberci
Hydrogen Brittleness Analysis by X-ray Diffraction