Cíle konference

MIKROSKOPIE A NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ 2018 umožní výměnu a prezentaci poznatků z oblasti využití optické, laserové a elektronové mikroskopie pro materiálový výzkum, optimalizaci vlastností materiálů a analýzu souvislostí s výrobními technologiemi. Konference přiblíží využití těchto metod při řešení výrobních a technologických problémů a nové trendy a možnosti v těchto oblastech.

Konference se dále zaměřuje na využití nedestruktivního zkoušení ve výrobním procesu při testování a kontrole materiálů a v rámci výzkumu. Dále také přiblíží možnosti použití speciální techniky v praxi a výzkumu (termokamera, vysokorychlostní kamera, RTG zařízení, ultrazvukové přístroje a linky atd.). Na konferenci bude představena celá škála těchto přístrojů a zařízení s možností seznámení se s jejich využitím, funkcemi, obsluhou atp.

Hlavními cíli a zaměření konference MIKROSKOPIE A NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ 2018 je podat souhrnný přehled o současném stavu v těchto oblastech:

 • využití mikroskopie, RTG metod a nedestruktivních metod
      v oblasti výzkumu a při řešení technologických problémů,
 • elektronová mikroskopie a její využití
      ve vědě, výzkumu a optimalizaci materiálových vlastností a výrobních procesů,
 • optická a laserová mikroskopie a jejich aplikace
      (věda, výzkum, aplikace, optimalizace výrobních procesů),
 • nové trendy a zařízení v oblasti mikroskopie,
 • fraktografie a její využití jako forenzní vědy,
 • využití RTG metod při řešení technologických a konstrukčních problémů,
 • nedestruktivní zkoušení (zařízení, aplikace ve vědě, výzkumu a průmyslu),
 • speciální záznamová technika (vysokorychlostní kamera, termokamera atp.)
      a její využití v oblasti výzkumu a průmyslu, atp.

Doprovodné akce

 • výstava a prezentace firem
 • soutěž „Nejlepší fotografie struktury materiálu“
 • prohlídka Vizovického zámku s prohlídkou sklepení a krypty
 • exkurze do Destillery Land Rudolf Jelínek Vizovice s ochutnávkou
 • soutěž o nejlepší Ph.D. prezentaci

Jednací jazyk konference a publikace

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština, polština, angličtina.

Příspěvky je nutno dodat v jazyce českém nebo slovenském – pro uveřejnění v recenzovaném časopise Strojírenská technologie anebo jazyce anglickém (GB English) pro uveřejnění v časopise Manufacturing Technology, který je zařazen ve světové citační databázi SCOPUS.